Sicil doldurulamayan sözleşmeli personelin sözleşmesinin fesh edilemeyeceği

KİT'lerdeki sözleşmeli personelin sicil amirinin emrinde sicil dolduracak süre kadar çalışmamsı halinde sözleşmesinin fesh edilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 32 Tarih : 03/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 42. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde Ziraat Mühendisi unvanıyla sözleşmeli statüde çalışan ?'in 2005 yılında olumsuz sicil alması sebebiyle başka bir amirin emrine atandığı, 2006 yılında ise sürekli rapor alması nedeniyle ilgili hakkında sicil raporu düzenlenemediği ve 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi uyarınca sıhhi yönden emekliye ayrılacak süre ve şartları da sağlamadığından bahisle, 399 sayılı KHK'nin 43/a maddesi uyarınca yeni işyerinde sözleşmesinin yenilenmesine esas teşkil edecek sicil raporu düzenlenmesi için çalışma süresi mevcut olmayan ilgili hakkında, sicil raporu düzenlemeden sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesinde "Sözleşmeli personelin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının resmi ve özel sağlık kuruluşlarında ayakta ve yatarak tedavileri ile doğum, ölüm yardımı ve cenaze giderleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır?" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince sözleşmeli personele verilecek hastalık raporlarının usul ve esaslarını düzenleyen ve 6/2/1981 tarihli ve 17243 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4 ve 8 inci maddeleri çerçevesinde alınmış olması gerekmektedir.
Diğer taraftan, mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinde "Sicil ve başarı değerlemeleri; (D) düzeyinde olanlarla başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bu süre sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri fesh edilir ve haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır?" hükmü yer almaktadır. 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde "Haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır ? Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalaması esas alınır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince de adı geçen personelin 2003 yılı sicil ve başarı değerlendirmesinin son üç yılın ortalaması alınarak belirlenmiş olması sebebiyle 2006 yılı için geriye doğru sicil notu ortalamalarını alma imkanı bulunmamaktadır.
Mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin "Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi" başlıklı değişik 45 inci maddesinde ise "Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:
a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,
b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,
c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,
d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,
İstek, yaş haddi, malüllük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde sözleşme sona erer." hükmü getirilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, olumsuz sicil almış olması sebebiyle başka bir amirin emrine atanan ve bu süre içinde de sicil ve başarı değerlendirme raporu düzenlenecek kadar görevinde kalmadığından 2006 yılı için sicil ve başarı değerlendirmesi yapılamayan ilgilinin sözleşmesinin fesh edilemeyeceği, ancak söz konusu hastalık raporlarının "Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak alınıp alınmadığı hususunun incelenmesini müteakip işlem tesis edilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.