İdarenin yıllık izin talebine cumartesi ve pazar günlerinin dahil edemeyeceği

5 gün yıllık izin talebinde bulunan personele verilen bu izne, idarece iznin bitimine tekabül eden ve yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan cumartesi ve pazar günlerinin dahil edilmesinin uygun olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 102, 103 Tarih : 17/06/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 21. sayfa

Yıllık izinlerin kullanımı esnasında izinin bitimine tekabül eden Cumartesi ve Pazar günlerinin izin süresine dahil edilip edilemeyeceği hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi yazı incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 'İzin' başlıklı 23'üncü maddesinde; "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." denilmektedir. Mezkur Kanunun 102'nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ve 103'üncü maddesinde de; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer... " hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, mezkur Kanunun Çalışma Saatleri başlıklı 99'uncu maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde yıllık iznin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte, 5 gün yıllık izin talebinde bulunan personele, verilen bu izne, iznin bitimine tekabül eden ve yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan Cumartesi Pazar günlerinin dahil edilmesinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.