Displin cezası alan aday memurun görevine son verileceği hakkında

Üniversitenizde idari bir kadroda görev yapmakta olan personelin, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesine istinaden Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edildiği belirtilerek, ilgilinin görevine devam edip edemeyeceği hk. (02/07/2012-11354)


Kanun / Madde(ler) 2547 / 53 Tarih : 02/07/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 99. sayfa

Bilindiği üzere; 21/08/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği" ile disiplin suçları ve cezaları belirlenmiş olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasında ise; öğretim elemanları memur ve diğer personelin disiplin işleri ile disiplin amirlerinin yetkilerinin Yükseköğretim Kurulunca, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun132 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında; "Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanlığı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar."
hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, kendilerine disiplin cezası olarak kademe ilerlemesinin cezası verilenlerin, daire başkanı kadroları, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolar, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadroları, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyelikleri, vali ve büyükelçi kadroları ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları çerçevesinde bu görevlere muadil idari kadrolara atanmamaları gerektiği gibi; görevleri esnasında söz konusu cezalar ile tecziye edilmeleri halinde de aynı madde hükmünün mefhumu muhalifi gereğince hukuken bu görevleri yapabilme niteliğini kaybettiklerinden bulundukları idari kadrolardan alınmaları gerektiği mütalaa edilmektedir.