İstifa etmiş astsubay'ın, memur olması halinde değerlendirme

Kendi istekleriyle görevlerinden ayrılan astsubayların 657 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre bu Kanuna tabi görevlere atanmalarının mümkün olduğu ancak hizmetlerinin değerlendirilmesinde aynı Kanunun 74 üncü maddesi son fıkrası hükmünün dikkate alınması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 74, 92 Tarih : 13/04/1999
Kaynak 16 sayılı bülten 11. sayfa

Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde astsubay olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılan ve Başkanlığınız emrine açıktan memur olarak atanan personelin astsubay olarak geçen hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kamına tabi kurumlardaki memuriyete atanabilirler..." denilmekte, 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise, 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışan ve 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden 657 sayılı Kanuna tabi kurumlara naklen geçenlerden hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, kendi istekleriyle görevlerinden ayrılan astsubayların, girecekleri sınıfın niteliklerini taşımaları kaydıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabilecekleri, ancak hizmete giriş dereceleri 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için gerekli kanuni bekleme sürelerine hizmete giriş dereceleri arasındaki süre kadar ilave edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.