Sicil nedeni ile kademe verilmesi

Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünde sözleşmeli, kapsam dışı ve kadrolu işçi statüsünde çalıştıktan sonra 4460 sayılı "Spor-Toto Teşkilatı Müdürlüğünün İstihdam Fazlası Personelinin Diğer Kama Kurum ve Kuruluşlarının Kadroları Atamalarının Yapılması Hakkında Kanun" hükümlerine göre başka bir kamu kurumuna memur olarak atananların, çalıştıkları kurumda belirtilen statülerde geçen hizmet surelerinin sicil notuna çevrilmesi ve başarılı geçen hizmet sürelerinin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 64, 121 Tarih : 25/06/2002
Kaynak 22 sayılı bülten 9. sayfa

4460 sayılı Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünün İstihdam Fazlası Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Atamalarının Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre Kurumunuza atamaları yapılan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 Öncü maddesi hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağı hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 4460 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ?bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünde istihdam edilen personelden, Teşkilatça yapılan değerlendirme sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilenler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla, bir ay içinde Personel ihtiyacı bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanırlar." hükmü yer almakta, aynı maddenin ikinci fıkrasında da bu Kanan uyarınca memur kadrosuna ataması yapılan personelin Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünde işçi veya sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin, öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 1,2 ve 3 Öncü maddeleri ile mezkur Kanuna 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici madde hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği belirtilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan, 6S7 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde "Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları İtibariyle yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazana ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." Hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereğince ilgililerin 37 nci madde hükmünden yararlanabilmeleri için öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve görev unvanı itibariyle azami yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış bulunmaları gerekmektedir. Söz konusu maddenin uygulanmasını göstermek üzere Maliye Bakanlığınca 118 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış olup, Tebliğin 7 nci fıkrasında "Her ne şekilde olursa olsun sözleşmeli statüde istihdam edilen personelden T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçiliği devam eden personel de, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde emekli keseneğine esas aylıkları bakımından anılan Kanunun 37 ve 64 maddeleri hükümlerinden yararlanabileceklerdir." ifadesi yer almaktadır. 657 sayılı Kanunun 121 inci maddesi hükmü uyarınca 18.10.1985 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği" 8.9.1986 tarih ve 86/10985 sayılı Hakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Anılan Yönetmelikte sicillerin doldurma usul ve esasları belirlenmiş olup, 16 nci maddede sicillerin 100 tam not üzerinden değerlendirileceği, ayrıca söz konusu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde "Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların 1985 yılına ait sicil raporlarında yeterlikle ilgili soruların değerlendirilmesinde her pekiyi için 11, her iyi için 9, her orta için 8 ve her zayıf için da 5, not tut alınmak suretiyle tespit edilen toplam not 1985 yılı sicil notu sayılır" hükmü yer almaktadır. Değerlendirilmesi uygun görülen sicillerin anılan Yönetmeliğin geçici maddesi hükmü uyarınca nota çevrilmesi veya 100 not esas alınmamışsa doğru oranlı yolu ile 100 tam not esas alınarak hesaplanması suretiyle değerlendirilmesi gerekmekledir.

26.1.1994 tarih ve 21830 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliği hükümlerine göre Teşkilatta sözleşmeli, kapsam dışı ve kadrolu isçi statüsünde olmak üzere üç çeşit personel çalıştırılmakta, adı geçen Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre sözleşmeli personel hakkında sözleşmedeki hükümler ve genel hükümlerin uygulanacağı, 4 üncü maddesinde ise kadrolu işçilerin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılan Personel oldukları hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünde sözleşmeli, kapsamdışı ve kadrolu işçi sinüsünde çalıştıktan sonra 4460 sayılı "Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünün istihdam Fazlası Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Atamalarının Yapılması Hakkında Kanun" hükümlerine göre Genel Müdürlüğünüze memur olarak atananların adı geçen Kurumda belirtilen statülerde geçen hizmet sürelerinin mezkur Kanun uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi nedeniyle bu sürelere ait sicil raporlarının da değerlendirilerek gerekli şartlan taşımaları halinde, haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi hükmünün uygulanabileceği, bu uygulama yapılırken de not esasına göre düzenlenmeyen ve değerlendirilmesi uygun görülen sicillerin Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin Geçici maddesi hükmü uyarınca nota çevrilmesi ve anılan Yönetmeliğin 16 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.