Öğrencinin özel sektörde geçen hizmetinin 68/B de değerlendirilmeteceği

Yüksek okul mezunu olarak özel sektörde 2 yıl çalışan personele 657 sayılı Kanunun değişik 68/B maddesi gerekince hizmet sürelerinin değerlendirilmesi uygun mütalâa edilmediği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 68 Tarih : 04/11/1987
Kaynak 1 sayılı bülten 12. sayfa

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B maddesinde "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a. 1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650 den az olanlar için en az 10 yıl, c. 3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl, 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır, (...yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda... çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4 ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.) hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki Kanun hükmünde de belirtildiği üzere, yüksek öğrenim gördükten sonra geçen hizmet sürelerinin sözkonusu maddenin uygulanmasında dikkate alınacağı açıktır. Hal böyle olunca, Ankara İ.T.İ.A'ne devam ederek ön lisans diplomasını almaya hak kazanan ancak ön lisans diplomasını almayarak, lisans programına devam eden ilgilinin özel sektörde 2 yıllık yüksek okul mezunu olarak çalıştığının kabulü mümkün görülmediğinden sözkonusu hizmet sürelerinin de 657 sayılı Kanunun değişik 68/B maddesi gereğince değerlendirilmesi uygun mütalâa edilememiştir.