Aday öğretman olarak çalışmakta iken istifa eden kişinin KPSS sınavı ile diğer kurumlara yerleşmesi hakkında

Aday öğretmen olarak görev yapmakta iken istifa ettiğinizi belirterek, KPSS'ye katılarak yapılan yerleştirme işlemleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadrolarına atanıp atanamayacağınıza ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 04/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 44. sayfa

Aday öğretmen olarak görev yapmakta iken istifa ettiğinizi belirterek, KPSS'ye katılarak yapılan yerleştirme işlemleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadrolarına atanıp atanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi başvuru incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 50 nci maddesinde "Devlet Kamu Hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır." ve değişik 92 nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesinde veya 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 20 nci maddesinde ise, "Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler." hükmü, çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarını düzenleyen 97 nci maddesinde ise; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almakta olup, çalıştığı kurumdan istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılanların yeniden Devlet memurluğu görevine atanabilmeleri mezkûr hükümlerde yer alan bekleme süreleri geçtikten sonra yapılabilmektedir.
Diğer taraftan, merkezi yerleştirmenin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara ilk defa personel alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temin edilebilinmesi olup, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ilgili vatandaşlarca Başkanlığımıza iletilen talepler çerçevesinde, ayrıca sınavın uygulanmasında yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla mezkur Yönetmelikte 28/03/2005 tarihli ve 2005/8714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle, merkezi yerleştirme sonucu (B) grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilip ataması yapılanların, daha sonraki personel alımları için, yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacakları hükme bağlanarak, adayların aynı KPSS puanı ile birden fazla yerleşmelerine son verilmiştir.
Bu itibarla, Devlet memuru olarak görev yapanlar ile Devlet memurluğundan çekilenler ya da çekilmiş sayılanların, kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun münhal kadrolara atanabilmek için merkezi sınava girmelerine engel bir düzenleme bulunmadığından, yerleştirilmelerine esas alınan farklı bir sınav sonucuna göre ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemlerine başvurmak suretiyle yerleştirilmesi yapılan adayların KPSS yerleştirme kılavuzlarında ilan edilen ve atanmayı hak ettikleri hizmet sınıfı ve kadro unvanına atanma için gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla genel hükümler ve ilgili mevzuat çerçevesinde atanmalarının mümkün bulunduğu düşünülmektedir.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmen atamaları, ilk defa açıktan, açıktan yeniden ve diğer kurumlardan nakil suretiyle bu Bakanlığın kendi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler olduğundan, konuya ilişkin olarak adı geçen Bakanlığa başvurmanızın uygun olacağı değerlendirilmektedir.