Askerde iken yarleştirmesi yapılanın atanması

2010/1 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kurumunuz emrine yerleştirilen ancak başka bir kurumda 657 sayılı kanuna göre çalışmakta olup halen muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta adayın askerliğini bitirmesini müteakip atanmak üzere kurumunuza başvurması halinde, ilgilinin görev yaptığı kurumun muvafakatı alındıktan sonra atamasının yapılabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 48, 50, 62, 63 Tarih : 20/08/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 13. sayfa

KPSS 2010/1 merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kurumunuz emrine yerleştirilen ancak başka bir kurumda 657 sayılı kanuna göre çalışmakta olup halen muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan bir aday hakkında tesis edilecek işleme ilişkin Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresinin düzenlendiği 62 nci maddesinde, ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları, işe başlamama halinde yapılacak işleme ilişkin 63 üncü maddesinde ise, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmalarının iptal edileceği ve bunların 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemeyecekleri, bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemlerinin atamaya yetkili makamlarca iptal edileceği belirtilmiştir. Mezkûr Kanunun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin A) Genel Şartlar bölümünün 6 ncı fıkrasında; ?6. Askerlik Durumu İtibariyle; a)Askerlikle ilgisi bulunmamak, b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,? hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre kamu kurum ve kuruluşlarında ataması yapılacak memur adaylarının askerlik durumu itibariyle söz konusu hükümde yer alan üç şarttan birini taşımaları gerekmektedir. Son zamanlarda askerlikleri esnasında merkezi yerleştirme işlemlerine başvuran ve yerleştirilmesi yapılan, ancak yerleştirildikleri kurumlarca mezkûr Kanunun 62, 63 ve 48 inci madde hükümleri gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan adaylar tarafından açılan davalarda yargı mercileri, askerlik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu ve adayların sınava girerken ne zaman atanacaklarını bilmediklerinden bahisle çoğunlukla adaylar lehine karar vermektedirler. Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde, memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakillerinin mümkün olduğu ifade edilmektedir. Mezkûr hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kurumunuza yerleştirilen adayın askerliğini bitirmesini müteakip atanmak üzere kurumunuza başvurması halinde, ilgilinin görev yaptığı kurumun muvafakatı alındıktan sonra atamasının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.