Kılık kıyafet sebebiyle disiplin cezası verilerek görevine son verilen kişinin atanması

Üniversitenizde 1992-2000 yılları arasında memur olarak görev yapan ye kılık kıyafet kurallarına uymaması sebebiyle aldığı disiplin cezaları neticesinde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile görevine son verilen ????????'nın 5510 sayılı Kanunun Geçici 44 üncü maddesi kapsamında Kurumunuza tekrar atanıp atanamayacağı hk. (15/10/2012-15891)


Kanun / Madde(ler) 657 / 125 Tarih : 15/10/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 100. sayfa

Bilindiği üzere; 04/07/2006 tarih ye 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanununun "Disiplin affının kapsamı" başlıklı 1 inci maddesinde ise; "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarsı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir." hükmüne yer verilmiştir.
19/07/2006 tarihli ve 26233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Cezalarının Affına İlişkin 2006/1 sayılı Genelge'nin 3 üncü maddesinde ise; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı veya tüzük ve yönetmelikleri gereği görevlerine son verilen personelin işledikleri fiil ve hallerin 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılan suçlardan olmaması durumunda yeniden göreve alınmalarına mani hal ortadan kaldırılmış olmakla birlikte, Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarılanlar ile sözleşmesi feshedilenlerin herhangi bir kuruma müracaatları halinde, yeniden göreve alınmaları; durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon olması, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili mevzuatı ve açıktan atama prosedürü çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan; Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurlar Disiplin Yönetmeliğinin disiplin sucunun tekerrürü başlıklı 15 inci maddesinde; "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaları sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Ayrı derecede cezayı gerektiren fakat aynı fiil veya haller ceza nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır verilir." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; disipline aykırı fillerin 23/4/1999 tarihi ile 14/02/2005 tarihi arasında işlenmiş olması kaydıyla ilgilinin,

-Kılık kıyafet kurallarına uymaması sebebiyle verilen disiplin cezaları sonucu bahse konu Yönetmeliğin 15 nci maddesine istinaden görevine sona verilmiş olması,
-Ancak resmi belgelerden görevine son verilme sebebinin farklı olduğunun tespiti durumunda ise fiilin 5525 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan suçlar kapsamında olmaması halinde açıktan atama izni almak suretiyle atanmasının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.