İstifa eden subayın memur olarak atanması

Daha önce 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapan personelin, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 104 üncü maddesi çerçevesinde ayrılmamış olması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetine ihtiyaç duyulması halinde açıktan atama ve görevde yükselme mevzuatı çerçevesinde atanmasının mümkün bulunduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 926 / 1 Tarih : 28/08/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 37. sayfa

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak Astsubay statüsünde görev yapmakta iken kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş olan ve herhangi bir kamu kurumunda tekrar göreve başlamak isteyen ... ... ...?ün Makamlarınıza hitaplı 04.06.2003 tarihli dilekçesi incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; ?İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyete atanabilirler...? denilmekte, 93 üncü maddesinde ise; ?T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa atanabilirler? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılmayacak olanları düzenleyen 104 üncü maddesinde, yetersizlik ve disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine emekliye sevkedilenler hariç tutulmuştur.

Ayrıca; 18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu Yönetmeliğin özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idare ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarından müdür (başmüdür, il ve bölge müdürleri ve bunların yardımcıları ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulunan uzmanlar hariç) ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, ilgilinin 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 104 üncü maddesi çerçevesinde ayrılmamış olması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetine ihtiyaç duyulması halinde açıktan atama ve görevde yükselme mevzuatı çerçevesinde atanmasının kamu kurum ve kuruluşlarının takdir yetkisinde bulunduğu değerlendirilmektedir.