Memuriyet sicil notu esas alınarak kademe verilmesi

2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başladığı yıla kadar Devlet memuru olarak geçen hizmete ilişkin sicil raporlarının değerlendirilerek, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki şartların gerçekleşmesi halinde kazanılmış hak aylığında kademe ilerlemesi yapılması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 64 Tarih : 24/04/1996
Kaynak 13 sayılı bülten 41. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında "Devlet Memurlarından 6 yıllık sicil, notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır" hükmü bulunmakta olup, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup ayrıca 2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde akademik personelin görev aylıkları ile kazanılmış hak aylıklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personelin sicil raporları her ne kadar not esasına göre doldurulmayıp bu gibiler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin anılan hükmünün uygulanmasına imkan bulunmamakta ise de ilgi yazınıza konu personelin 657 saydı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak geçen hizmetleri sırasında bu döneme ait sicil raporlarının Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine uygun olarak tanzim edilmesi sebebiyle 64 ncü maddenin anılan hükmünün hakkında Uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle sözkonusu personelin 1979 yılı ile 2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başladığı yıla kadar Devlet memuru olarak geçen hizmetine ilişkin sicil raporlarının değerlendirilerek 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki şartların gerçekleşmesi halinde kazanılmış hak aylığında kademe ilerlemesi yapılması gerektiği mütalaa olunmaktadır.