Üniversitede 2914 sayılı Kanunna tabi uzman kadrosunda çalışan kişinin mühendis kadrosuna atanması

Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunu, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim dalında uzman olarak görev yapan ilgilinin, Kurumunuzda mühendis unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 07/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 45. sayfa

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim dalında uzman olarak görev yapan ilgilinin, Kurumunuzda mühendis unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; ek 1'inci maddesinde de, "Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 06/06/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 5'inci maddesinin son fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında mühendis unvanlı kadroya yer verilmiş; söz konusu Yönetmeliğin 20/a maddesinde de mühendis unvanlı kadroya atanma şartları düzenlenmiştir.
Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33'üncü maddesinde; yükseköğretimde görev yapan uzmanların, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcıları olduğu hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, ilgilinin, daha önce 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan uzman unvanlı kadroda en az iki yıl görev yapmış olması ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, uzman olarak görev yaparken Başkanlığınızdaki mühendis unvanlı kadroya atanması hususunun Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.