4/B sözleşmeli hizmetlerin memuriyette değerlendirileceği

Üniversiteniz bünyesinde mühendis kadrosunda bulunan ??in daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 237 Tarih : 16/08/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 14. sayfa

Mühendis kadrosunda çalışan personelin daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere Devlet memurlarının sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinden hangilerinin kazanılmış hak aylında dikkate alınacağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? bölümünün (C) bendinde düzenlenmiş olup; bu bendin 6 ncı fıkrasında, ?Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.? hükmü yer almaktadır. Bu hükümde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiş, burada kullanılan ?memuriyete geçirilme? halleri için söz konusu Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmemiştir. Söz konusu ?memuriyete geçirilme? ibaresinin sınavla ilk defa Devlet memuru olarak atanmış olanları da kapsaması gerektiği değerlendirilmektedir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifa ederek görevinden ayrılan ve Rektörlüğünüzde mühendis kadrosunda göreve başlayan personelin, sözleşmeli olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.