Disiplin cezasına bağlı sözleşmesi fesh edilen personele iş sonu tazminatı ödenemez

Genel Müdürlüğünüzde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken yürütülen soruşturma sonucunda ilgiliye 16/07/2003 tarihinde sözleşmenin feshi cezası verildiğini, ilgilinin aynı tarihte emekliye ayrılması sırasında ise Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinizin 140 ıncı maddesi gereğince iş sonu tazminatının ödenmediğini, hakkında verilen sözleşmenin feshi cezasının 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun"un kapsamında kaldırılması sebebiyle ilgiliye ödenmeyen iş sonu tazminatının ödenip ödenmeyeceği hk. (27/12/2010-23982)


Kanun / Madde(ler) 5525 / 1 Tarih : 27/12/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 102. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken yürütülen soruşturma sonucunda ilgiliye 16/07/2003 tarihinde sözleşmenin feshi cezası verildiğini, ilgilinin aynı tarihte emekliye ayrılması sırasında ise Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinizin 140 ıncı maddesi gereğince iş sonu tazminatının ödenmediğini, ilgilinin hakkında verilen sözleşmenin feshine ilişkin disiplin cezasının iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine ilişkin açmış olduğu dava sonucunda Ankara 12. İdare Mahkemesinin 25/10/2004 tarihli ve 2004/1941 sayılı Kararında davanın reddedildiği, söz konusu Kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 12. Dairesi tarafından bahsi geçen kişi hakkında "karar verilmesine yer olmadığı" yönünde karar verildiğini belirterek, hakkında verilen sözleşmenin feshi cezasının 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun"un kapsamında kaldırılması sebebiyle ilgiliye ödenmeyen iş sonu tazminatının ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 04/07/2006 tarih ve 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun"un "Disiplin affının kapsamı" başlıklı 1 inci maddesinde, "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.
?.
Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez."
hükmü, "Disiplin cezalarına karşı açılan davalar" başlıklı 2 inci maddesinde, "Bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer

olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır."
hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 19/07/2006 tarihli ve 26233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Cezalarının Affına İlişkin 2006/1 sayılı Genelge'nin 9 uncu maddesinde; "Mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 4/7/2006 tarihinden önceki dönemler için kadro, unvan, derece, kademe, ek gösterge, zam, tazminat ve benzeri mali, intibak ve özlük haklarında herhangi bir düzeltme ve geriye dönük hiçbir ödeme yapılmayacaktır." hükmü yer almaktadır.
Danıştay 12. Dairesinin 21/10/2008 tarih ve E:2008/03114, K: 2008/05282 sayılı Kararında, "?5525 sayılı Yasanın 1/4. maddesinde yer alan ve af kapsamında bulunan disiplin cezalarının affının, ilgilere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermeyeceği yolundaki düzenleme ile 2006/1 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Genelgesinin 9. maddesi hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; davacının 4.1.2002 tarihinde aldığı kademe ilerlemesinin durdurulması cezası nedeniyle yapılmayan kademe ilerlemesinin af sonrasında tekrar yapılması isteminin, geçmiş sürelere yönelik olarak özlük hak talebi olduğu görülmüş olup, bu nedenle davacının başvurusunun reddinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı görülmektedir?" denilmekte olup, 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunla ilgili olarak verilen Danıştay 5. Dairesinin E: 2002/1918, K:2003/28 sayılı Kararında ise, "? Af, mahkumiyetin cezai sonuçlarını ortadan kaldıran bir müessesedir. Geleceğe yönelik sonuç doğurur, mahkumiyete konu fiilleri ortadan kaldırmadığı için, cezanın nedenini oluşturan eyleme bağlı zararın tazmini ve telafisi amaçlanmaz. 4455 sayılı Af Kanunu ile kanun kapsamına giren disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedildiği belirtilirken, affın ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermediğinin kurala bağlanmış olması, cezanın nedenini oluşturan eyleme bağlı zararın tazmininin ve telafisinin mümkün olmadığını göstermektedir?" denilmektedir.
Bu itibarla, 5525 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan disiplin cezalarının affının ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermeyeceği hükmü, Başkanlığımız tarafından yayımlanan 2006/1 sayılı Genelgenin 9 uncu maddesinde yer verilen mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 4/7/2006 tarihinden önceki dönemler için kadro, unvan, derece, kademe, ek gösterge, zam, tazminat ve benzeri mali, intibak ve özlük haklarında herhangi bir düzeltme ve geriye dönük hiçbir ödeme yapılmayacağı hükmü ile yukarıda yer verilmiş olan Danıştay Kararları dikkate alındığında, ilgiliye 2003 Yılında verilen sözleşmenin feshi cezası sebebiyle ödenmeyen iş sonu tazminatının geçmişe yönelik olarak ödenmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.