Uzman erbaşın, istifa sonrası zabıta kadrosuna atanması

Çeşitli kamu kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak Polis Memuru ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışanlarla 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre çalışan ve istifaen görevlerinden ayrılanların kurumlarda bulunan zabıta memuru kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 3269 / 2 Tarih : 04/01/2001
Kaynak 21 sayılı bülten 27. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; memurluktan çekilenlerin memurluğa yeniden nasıl atanacakları düzenlenmiş bulunmaktadır.

15 Temmuz 1969 tarih ve 13249 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesinde Belediye Zabıtalığına girişte gerekli şartlar tespit edilmiştir.

2 Şubat 2000 tarih ve 13249 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik 14 üncü maddesinin (k) bendine göre; zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, itfaiye grup amiri, itfaiye başçavuşu kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim diğer kadrolara atanabilmek için en az ortaöğrenim mezunu olmak şarttır.

Yine bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin ?C? bendinin 4 numaralı alt bendinde zabıta memuru kadrosundan bahsedilmekte ?j? bendinde ise ?...Santral memuru memur ve diğer unvanlı memurlar ve şoför kadrosuna yer verilmiş bulunmakta olup, aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında ise; ?...Hizmet grupları ve alt hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler ancak görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavında başarılı olmakla mümkündür.? hükmü bulunmaktadır. Başbakanlığın 2.4.1997 tarih ve 1997/16 sayılı genelgesine göre Belediyelerdeki memur kadrolarına açıktan atama suretiyle personel almak için İçişleri Bakanlığı kanalıyla Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan açıktan atama izni alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6.6.2000 tarih ve 24071sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak istihdam edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmasına İlişkin 2000/2 sayılı Tebliğe göre Uzman Erbaşlar Kurumların Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına veya kurumların yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının taktirinde bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi polis memuru ve güvenlik görevlileri ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak görev yapan uzman erbaşlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesindeki adaylık süresi kadar çalışıp kendi istekleri ile istifa etmeleri halinde 657 sayılı Kanuna tabi görev yapmaları durumunda 97 nci maddedeki bekleme süresi geçtikten sonra, Uzman Erbaşlar ise bekleme süresine tabi olmadan Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde açıktan atama izni alınması şartıyla, Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde aranan nitelikleri taşımaları ve 2 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre orta öğrenim mezunu olmaları halinde görevde yükselme eğitim ve görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan zabıta memuru kadrosuna atanmaları kurumunuz takdirinde bulunmaktadır.