90 ve daha yukarı sicil notu alanlara bir kademe ilerlemesi uygulanması

2547 ve 2914 sayılı kanunlara tabi olarak çalışan akademik personelin adı geçen kanunlara tabi olarak aldıkları sicillerin not usulüne göre değerlendirilememesi sebebiyle, ilgilinin sicilinin 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmü uygulanmasında değerlendirilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 64 Tarih : 01/02/2000
Kaynak 19 sayılı bülten 38. sayfa

...........Genel Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan .............?ın 1990-1992 yılları arasında ..........Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış olması üzerine, ilgilinin aldığı sicilin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin uygulanmasında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 62 nci maddesinde ?Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır? hükmü, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde ise ?Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde ?Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanlarının, memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri genel hükümler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre tutulur...? hükmü bulunmakta olup, sözü edilen yönetmelik 25.4.1984 tarih ve 18382 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ancak yönetmelikte ilgi yazıdaki konuya ilişkin herhangi bir hüküm yer almamıştır.

Diğer taraftan, Yükseköğretim personelinin sicillerinin değerlendirilmesi not esasına göre yapılmamaktadır. Bu personelin sicillerinde yer alan orta, iyi, pekiyi?lerin ?Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği? nin geçici 2 nci maddesinde belirtilen usule göre belirlenmesi de mümkün bulunmadığı için söz konusu personelin sicilinin not esasına göre değerlendirilmesi mer?i mevzuata göre imkan dahilinde bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 2547 ve 2914 sayılı kanunlarda genel hükümlere atıf yapılmış olmasına rağmen aldıkları sicillerin not usulüne göre değerlendirilememesi sebebiyle, ilgi yazınıza konu teşkil eden ve yukarıda sözü geçen kanunlara tabi olarak çalışan Akademik Personelin bu Kanuna tabi olarak aldıkları sicillerin 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmü uygulanmasında değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.