Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilme

Yazdır
KategoriYurt Dışında Yetiştirme
Kanun / Madde(ler)657 / 78, 79
Tarih01/01/1996
Kaynak17 sayılı bülten 12. sayfa
ÖzetKamu İktisadi Teşebbüslerinde II sayılı cetvel kapsamında sözleşmeli çalışan personele 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca aylık veya fark ödenmesine kanunen imkan bulunmadığı, ancak bu personele alanında çalışma ve araştırma yapmak üzere mezkur 79 uncu maddeye göre herhangi bir ödeme yapılmamak kaydıyla, aynı Kanunun 78 inci maddesine göre belli bir program süresince ücretsiz izin verilebileceği hk.

Kuruluşunuz ...... Hastanesinde çalışmakta olan Genel Cerrahi Kliniği Başasistanı ...?nun Miami Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinden 1 Eylül 1999 - 1 Mart 2000 tarihleri arasında çalışma ve araştırma yapmak için davet aldığından bahisle adı geçene ücretli izin verilip verilemeyeceği hususundaki yazınız incelenmiştir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinde, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci maddesinde mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere dış burslara dayanılarak gönderilenlere iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebileceği, 79 uncu maddesinde de, 78 inci maddede yazılı olanların kadrolarında bırakılacakları, kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmelerinin devam edeceği ve şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç aylık kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60?ını kurumlarından alacakları, bunların kademe ilerlemesi emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülüklerinin devam edeceği ile diğer hususlar hükme bağlanmıştır.

Söz konusu 79 uncu maddede öngörülen ödemeler kadro karşılığı sözleşmeli statüde görev yapan personel için öngörülmüş olduğundan, kadro ile herhangi bir ilişkisi olmayan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde II sayılı cetvel kapsamında sözleşmeli çalışan personele bu madde uyarınca aylık ödenmesine veya fark ödenmesine kanunen imkan bulunmamaktadır.

Ancak ilgi yazınızda sözü edilen sözleşmeli personele alanında çalışma ve araştırma yapmak üzere 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre herhangi bir ödeme yapılmamak kaydıyla, aynı Kanunun 78 inci maddesine göre söz konusu program süresince ücretsiz izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1736 kez okundu.