Gıda mühendislerinin kamuda istihdamlarının artırılması

Gıda mühendisi unvanını ihraz etmiş kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında daha fazla istihdam imkanı tanınabilmesi için bu unvandan kadroların tahsisi üslüne uygun talep olması halinde değerlendirileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 08/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 46. sayfa

Gıda mühendisi unvanını ihraz etmiş personelin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarına daha fazla imkan tanınabilmesi için bu unvandan kadroların tahsisi talebine dair ilgi yazı incelenmiştir.
Kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olan 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kadroların İhdası" başlıklı 6 ncı maddesinde "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bendlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları kanunla ihdas edilir.
Bakanlıklarca merkez ve taşra kuruluşları itibariyle ayrı ayrı hazırlanan kadro teklifleri incelenmek üzere, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına gönderilir. İlgili Bakanlıkça bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hazırlanacak kanun taslağı Başbakanlığa sunulur.
Kadro ihdasını öngören kanun taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanmasında ve tutulan kadroların serbest bırakılma işlemlerinde kalkınma planları ve yıllık programlara dayanılarak yapılacak iş analizleri ve Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik esas alınır." hükmü ve "Kadro Değişikliği" başlıklı değişik 9 uncu maddesinde de, "Kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen serbest kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.
Kanunlar ve andlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemeyen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla tutulan veya boş olan kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya, mevcut kadroları birden fazla dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur.
Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda bir defa yapılır." hükmü yer almaktadır.
Söz konusu Kararnameye ekli cetvellerde gıda mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, ziraat mühendisi şeklinde farklı kadro unvanlarına yer verilmesi yerine, bütün unvanları kapsayacak biçimde "mühendis" unvanı kullanılmış ve bu esnek kadro unvanına hangi bölüm mezunlarından atama yapılacağı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının takdirine bırakılmıştır.
Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, genel istihdam stratejisi, ekonomik istikrar programı, kalkınma planları ve Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerine paralel bir şekilde yürüttüğü kurumsal personel politikaları ve stratejik planları çerçevesinde, "gıda mühendisi" unvanlı personeli istihdam etmek üzere ilave "mühendis" kadrosuna ihtiyaç olduğunu tespit etmesi üzerine bu yöndeki talebini usulüne uygun olarak intikal ettirmesi halinde, bu talepler yukarıda yer verilen prosedür dahilinde değerlendirilebilecektir.