çeşitli suçlarda ceza alanın memur olarak atanması

KPSS 2010/1 yerleştirmeleri sonucuna ataması yapılan ??ın, güvenlik ve arşiv araştırması sonucunda çeşitli suçlardan cezalar aldığının anlaşıldığı ve bu cezalar nedeniyle ilgili hakkında memnu hakların iadesine karar verilmesi sebebiyle atamasının yapılması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 48 Tarih : 19/08/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 14. sayfa

KPSS 2010/1 yerleştirmeleri sonucuna göre ataması yapılan personelin, güvenlik ve arşiv araştırması sonucunda çeşitli suçlardan cezalar aldığının anlaşıldığı ve bu cezalar nedeniyle ilgili hakkında memnu hakların iadesine karar verilmesi talebine istinaden yasaklanmış haklarının bulunmadığının tespitine karar verildiği belirtilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesi gereğince atamasının yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş talep eden ilgi yazı incelemiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde ?Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.? hükmü yer almaktadır. Bunun yanında 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddesine ise ?1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla, a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması, b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması, gerekir. 2) Mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi gerekir. Ancak, bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz. 3) Yasaklanmış hakların geri verilmesi için, hükümlünün veya vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin karar vermesi gerekir. 4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir. 5) Yasaklanmış hakların geri verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir. 6) Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adlî sicil arşivine kaydedilir. 7) Yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulması nedeniyle oluşan bütün masraflar hükümlü tarafından karşılanır.? denilmektedir. Yukarda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ilgilinin yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alması halinde memuriyete atanmasının önünde bir engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.