Uyarma ve kınama cezası alan memura 657/64 üncü madde uygulanmaz

6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklere istinaden aday memur statüsünde olanların ilişikleri ile sekiz yıllık görev süresi sonunda bir kademe ilerlemesi yapılabilmesi için öngörülen disiplin cezasına ilişkin koşulun kınama ve uyarma dahil bütün disiplin cezalarının kapsayıp kapsamadığı hk. (22/07/2011-14395)


Kanun / Madde(ler) 657 / 56, 57, 64, 135 Tarih : 22/07/2011
Kaynak 33 sayılı bülten 104. sayfa

6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklere istinaden aday memur statüsünde olanların ilişiklerinin ile sekiz yıllık görev süresi sonunda bir kademe ilerlemesi yapılabilmesi için öngörülen disiplin cezasına ilişkin koşulun kınama ve uyarma dahil bütün disiplin cezalarının kapsayıp kapsamadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere; 6111 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 57 nci maddesinde; "Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir." hükmü ile 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmüne yer verilmek suretiyle sicilin kaldırılmasına binaen disiplin cezası almamış olma şartı getirilmiştir.
Ayrıca mezkur Kanunun itiraz başlıklı 135 inci maddesinin 1,2,3 ve 4 üncü fıkrasında; "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler."
hükmüne yer verilmiştir.
Öte yanandan; 15/4/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:2) nin Sicil, Disiplin ve Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar bölümün üçüncü bendinde; halen aday memur statüsünde bulunan memurlardan olumsuz sicil almış olanların; adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olmaları ve 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra disiplin cezası almamaları kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak üzere adaylık süresi sonunda disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirlerinin onayı ile asli memurluğa atanacakları belirtilmek suretiyle mevcut aday memurların durumuna ilişkin açıklamaya gidilmiştir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; aday memurken disiplin cezası alanların ilişiklerinin kesilmesinde ve son sekiz yıllık süre içinde disiplin cezası almama koşulunun uygulanmasında disiplin cezaları arasında bir ayrım bulunmadığı, disiplin cezası alan aday memurların ilişikleri kesilmeden önce itiraz sonucunun beklenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.