Akademik personel sicilleri esas alınarak 90 ve daha yukarı sicil alanlara bir derece ve bie kademe verilmesi

Akademik personelin sicil değerlendirmelerinin, not usulüne göre yapılmaması nedeniyle, yapılan değerlendirmenin 657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasında göz önüne alınamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 2547 / 62, 63 Tarih : 21/06/1999
Kaynak 17 sayılı bülten 1. sayfa

İlgi yazınız ile birbirini takip eden sicil dönemlerinde önce idari daha sonra da akademik personel olarak görev yapan Üniversiteniz idari personelinin akademik personel olarak görev yapmaktayken düzenlenen sicil raporlarının 1986 yılı öncesindeki sicil raporlarının nota dönüştürülme esasları kullanılarak nota dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği hususu ile nota dönüştürmenin mümkün olmaması halinde sadece idari personel olarak çalışılan yıllar dikkate alınarak değerlendirmenin altı yıllık sicil raporları tamamlandıktan sonra yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin Kapsam başlıklı 2 nci maddesi ?Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.? hükmünü amirdir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 62 nci maddesinde ?Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır? hükmü, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde ise ?Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde ?Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanlarının, memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri genel hükümler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre tutulur...? hükmü bulunmakta olup, sözü edilen yönetmelik 25.4.1984 tarih ve 18382 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ancak yönetmelikte ilgi yazıdaki konuya ilişkin herhangi bir hüküm yer almamıştır.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Personelinin sicillerinin değerlendirilmesi not esasına göre yapılmamaktadır. Bu personelin sicillerinde yer alan orta, iyi, pekiyi?lerin ?Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği?nin geçici 2 nci maddesinde belirtilen usule göre belirlenmesi de mümkün bulunmadığı için söz konusu personelin sicilinin not esasına göre değerlendirilmesi mer?i mevzuata göre imkan dahilinde bulunmamaktadır.

Bu itibarla, birbirini takip eden sicil dönemlerinde önce idari daha sonra da akademik personel olarak görev yapan Üniversiteniz idari personelinin, 2547 ve 2914 sayılı Kanuna tabi Akademik personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinde yapılan sicil değerlendirmelerinin, not usulüne göre değerlendirilememesi nedeniyle 657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddelerinin hükümlerinin uygulanmasında göz önüne alınmasının mümkün bulunmadığı, buna karşılık idari personel olarak çalışılan yılların dikkate alınması suretiyle değerlendirmenin altı yıllık sicil raporları tamamlandıktan sonra yapılabileceği mütalaa olunmaktadır.