Başkatip, şef unvanlı kadroya atanabilir mi?

Başkatip unvanlı kadronun, şef unvanı ile aynı alt bentte yer aldığı, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve memur görevinin baş katip ve şef unvanlarından daha alt görevler olması nedeniyle belirtilen unvanlarda çalışmış olanların sınavsız olarak alt görevlere atanabilecekleri hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 13/05/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 96. sayfa

Kırıkkale İli ??? Belediyesinde başkatip olarak görev yapan ve halen Müsteşarlığınız emrinde şoför kadrosunda çalışan ?????..?un daha önce ihraz etmiş olduğu başkatip unvanlı kadronun, şef, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur kadrolarından hangisine eşdeğer olduğuna dair ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/ 8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ?Kapsam? başlıklı 2?nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve III sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4?üncü maddesinin (b) bendinde ise, aynı düzeyde görevin; kurumların hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri ifade ettiği belirtilmekte; söz konusu genel Yönetmeliğin geçici 3?üncü maddesinde de, ?Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.? hükmüne yer verilmektedir.

Diğer taraftan, adı geçen Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan 23/03/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe konulan Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde başkatip unvanı bulunmamakta ise de, 02/02/2000 tarih ve 23952 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe konulan ?İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik?in ?Hizmet Grupları? başlıklı 5? inci maddesinin a/3 bendinde, ?Muhasip, muhasebeci, başkatip, ayniyat saymanı, işletme saymanı, döner sermaye saymanı, şef, amir? unvanları aynı alt grup içerisinde aynı düzey görevler olarak gösterilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, ?İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik?te başkatip ile şef unvanının, aynı hizmet grubunun aynı alt bendinde yer alması sebebiyle, bu unvanlı kadroların aynı düzey görevler; daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur unvanlı kadroların ise alt görevler olarak kabul edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.