İstifa etmiş memurların sözleşmeli olarak atanabilecekleri

İstifa etmiş bir devlet memurunun belediyede 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen oranları aşmamak kaydıyla açıktan atama izni alınmadan ?. 'nın 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde durumuna uygun bir kadroya atanabileceği, ancak mezkur oranların aşılması durumunda ise İçişleri Bakanlığından izin alınması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5393 / 49 Tarih : 08/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 47. sayfa

İstifa etmiş bir devlet memurunun belediyede 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen oranları aşmamak kaydıyla açıktan atama izni alınmadan ?. 'nın 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde durumuna uygun bir kadroya atanabileceği, ancak mezkur oranların aşılması durumunda ise İçişleri Bakanlığından izin alınması gerektiğine ilişkin 08/05/2007- 7086
Daha önce memuriyeti bulunan ... 'nın tekrar belediyenize memur olarak atanmak istediğinden bahisle atanmaya ilişkin sürecin ve işlemlerin neler olduğu hakkındaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinde "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, mahalli idarelerde unvanlar ve personel grupları itibarıyla mevcut kadro sayısının; Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibarıyla kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ife mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibarıyla kendileri için belirlenmiş toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuştur. Sayı itibarıyla dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak meclis kararı ile iptal edilir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan 26/12/2006 tarihli ve 5565 sayılı 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasında; "01/01/2007 tarihi itibarıyla, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen oranları aşmış olan belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile bunların kurdukları müessese ve işletmelerin boş memur ve sürekli işçi kadrolarına yapılacak atamalar hakkında anılan Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanır." hükmünü içermektedir.
Bununla birlikte 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında; "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranlan aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına İninceye kadar yeni personel alımı yapılamaz..." hükmü ile mezkur Kanunun Geçici 1 inci maddesinde; "Bu Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak 49 uncu maddede belirtilen oranları aşmış olan belediyelerde bu oranların altına inilinceye kadar, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkanlarının yeterli olması kaydıyla 01/01/2005 tarihinde mevcut memur ve sözleşmeli personel sayısının yüzde onunun geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca zorunlu hallere münhasır olacak şekilde verilecek izin dışında ilave personel istihdam edilemez..." hükmüne yer verilmektedir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte unvanlar ve personel grupları itibariyle kendi alt grubunuzda tespit edilen norma uygun olmak ve Belediyenin yıllık personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen oranları aşmamak kaydıyla açıktan atama izni alınmadan ?. 'nın 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde durumuna uygun bir kadroya atanabileceği, ancak mezkur oranların aşılması durumunda ise İçişleri Bakanlığından izin alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.