Araştırma görevlisi kadrosunda çalışan personelin görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceği, Başmühendisin şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme sınavı ile atanabileceği

İstisnai memurun unvan sınavına girmeden avukat kadrosuna atanacağı, Araştırma görevlisi kadrosunda çalışan personelin görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceği, Baş mühendisin şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme sınavı ile atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3, 59 Tarih : 27/06/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 23. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59'uncu maddesi uyarınca halen istisnai memur olarak görev yapan personelin Genel Müdürlüğünüzde münhal bulunan "Avukat" unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavına katılmadan naklen atanıp atanamayacağı, 2 yıl veya daha fazla süre ile araştırma görevlisi olarak çalışan ve Genel Müdürlüğünüze açıktan veya naklen atanan personelin görevde yükselme eğitim ve sınavına katılmadan atanabileceği kadroların tespiti ile Genel Müdürlüğünüzde başmühendis kadrosunda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitim ve sınavına katılamadan, atanıp atanamayacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 61'inci maddesinin birinci fıkrasında, "? istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı; aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59' uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin (b) bendinde, aynı düzeyde görevin, kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri ifade ettiği belirtilmiş, geçici 1'inci maddesinde ise; "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmü getirilmiştir.
Ayrıca, 20/11/2005 tarihli ve 25999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında "Avukat" unvanına yer verilmiş; "Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar" başlıklı 10/a maddesinde ise, "Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak," şartı aranmıştır.
Aynı Yönetmeliğinin "Hizmet grupları" başlıklı 5/a maddesinin (3) numaralı alt grubunda, "Şube Müdürü" unvanına yer verilmiş; "Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8/a maddesinde ise, " Şube Müdürü, Tesisler Müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) En az 8 yıl hizmeti bulunmak, 2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak, 3) Bankada APK Uzmanı, Araştırmacı, Muhasebeci, Şef, Mütercim, Çözümleyici, Programcı, Başmühendis, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeomorfolog, Kimyager veya İstatistikçi kadrolarında en az 2 yıl hizmeti bulunmak," şartları aranmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59'uncu maddesi uyarınca halen istisnai memur olarak görev yapan personelin, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, Avukat unvanlı kadroya atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu,
2- Üniversitede 2 yıl veya daha fazla süre ile araştırma görevlisi olarak çalışan ve Genel Müdürlüğünüze açıktan veya naklen atanan personelin, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, uzman ve daha alt düzeyde görevler ile Genel Müdürlüğünüz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5'inci maddesinde yer alan idari hizmetler grubunda belirtilen unvanlı görevlere görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi olmadan atanmasının Kurumunuzun takdirinde bulunduğu,
3- Genel Müdürlüğünüz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8'inci maddesinde başmühendis olarak görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanabilmesi için görevde yükselme sınavında başarılı olması şartının aranması sebebiyle, söz konusu hükmün uygulanması gerektiği,
mütalaa edilmektedir.