Uzman erbaşların istifa sonrası dönüşleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre Uzman Çavuş olarak çalışmakta iken sözleşmesi kendi isteği dışında, sağlık nedenlerinden dolayı Kurumca feshedilmiş olmasından dolayı herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna atanmasının mümkün bulunmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 3269 / 5 Tarih : 19/08/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 35. sayfa

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre Uzman Çavuş olarak çalışmakta iken sağlık sebeplerinden dolayı sözleşmesi feshedilerek malulen emekli olan, daha sonra Emekli Sandığı Yönetim Kurulunca emekliliği ret edilen ......................ın Makamlarınıza hitaplı 19.7.2003 tarihli dilekçesi incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; ?657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.? hükmü, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun değişik 5 inci maddesinde; ?Uzman erbaşlar 2 yıl süre ile sözleşme yaparak göreve başlarlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri 1 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6.6.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin 2000/2 Nolu Tebliğde ?3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarında istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92 nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.? denilmektedir.

Bu itibarla, ilgilinin anılan Tebliğ hükmü uyarınca sözleşmesi kendi isteği dışında, sağlık nedenlerinden dolayı Kurumca feshedilmiş olmasından dolayı herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda söz konusu Tebliğ çerçevesinde atanmasının yapılması mümkün bulunmamaktadır.