Sözleşmeli personelden kesilecek aidatlara ilişkin

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilip de kamu görevlileri sendikalarına üye olan personelden kesilen sendika aidatı konusunda işçi statüsünde çalışan personele uygulanan aidat kesintisi gibi işlem yapıldığından bahisle bu personel için "brüt maaşının %0,5'i oranında kesinti yapılıp yapılamayacağı hakkındadır.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 24 Tarih : 08/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 48. sayfa

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 24 üncü maddesinde, "Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.
Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.
Sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamaz." denilmektedir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,
1-4/B statüsüne göre çalışan personelin aylığından/ücretinden kesilen sendika üyelik ödenti tutarının sendika tüzüğünde belirtilen hüküm de dikkate alınarak, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamayacağı,
2- Adı geçen statüde çalışan personelin sendika üyelik aidatı konusunda işçi statüsünde çalışan personele uygulanan aidat kesintisi prosedürünün uygulanamayacağı, mütalaa edilmektedir.