Uzman erbaş istifa sonrası memuriyete atanmaları

6.8.1999-15.2.2000 tarihleri arasında Uzman Jandarma Çavuş olarak görev yapan ............?un Görevbaşı Eğitiminde başarısızlığı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiğini belirterek, ilgilinin Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ve 6.6.2000 tarihli ve 24071 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2000/2 nolu Tebliğ çerçevesinde Belediyede boş bulunan Bekçi kadrosuna açıktan atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda


Kanun / Madde(ler) 3466 / 2 Tarih : 23/11/2000
Kaynak 21 sayılı bülten 23. sayfa

Bilindiği üzere, 6.6.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğin 6 ncı fıkrasının ikinci bendinde ?3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarında istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92 nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.? denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ?657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.? hükmü , 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun değişik 5 inci maddesinde ise ?Uzman erbaşlar 2 yıl süre ile sözleşme yaparak göreve başlarlar ve T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri 1 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.? hükmü yer almaktadır.

28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun ?Kapsam? başlıklı 2 nci maddesinde ?Bu Kanun, Uzman Jandarmalarla, bunları istihdam edecek bütün jandarma birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.? hükmüne, ?Mecburi Hizmet? başlıklı 7 nci maddesinde ?Uzman Jandarmaların mecburi hizmet süresi uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 10 yıl olup, yaş hadleri 56?dır.? hükmüne yer verilmiş olup, ?İlişik Kesme? başlıklı 16 ncı maddesinde ise uzman jandarmaların hangi hallerde ilişiklerinin kesileceği belirtilmiş, (a) bendinde stajyer olarak görev başı eğitimine tabi tutulanlardan başarısız olanlar da sayılmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, uzman erbaşların kendi istekleri ile sözleşmelerinin feshedilmesi kaydıyla açıktan atama prosedürüne uyularak durumlarına uygun boş kadrolara atanabilmelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunduğu; ancak söz konusu şahsın, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanuna tabi olarak görev yapması, kendi isteği ile değil, Görevbaşı Eğitiminde başarısız olduğu için Jandarma Teşkilatı ile ilişiğinin kesilmesi ve azami adaylık süresi kadar çalışmamış olması göz önünde bulundurularak bu kapsamda değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.