Yüz kızartıcı suç sebebiyle görevine son verilen öğretmenin yeniden memur olarak atanamayacağı

Milli Eğitim Bakanlığında sınıf öğretmeni olarak görev yaparken isnat edilen yüz kızartıcı bir suç nedeni ile 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardim Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 7/e maddesine göre meslekten çıkarıldığınızı belirterek, tekrar Devlet memurluğuna atamanızın yapılıp yapılmayacağı hk. (05/01/2012-23682)


Kanun / Madde(ler) 657 / 125 Tarih : 05/01/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 115. sayfa

Milli Eğitim Bakanlığında sınıf öğretmeni olarak görev yaparken isnat edilen yüz kızartıcı bir suç nedeni ile 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 7/e maddesine göre meslekten çıkarıldığınızı belirterek, tekrar Devlet memurluğuna atamanızın yapılıp yapılmayacağı hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.
Şahsınıza yönelik olarak Ünye Asliye Ceza Mahkemesinde, Türk Ceza Mahkemesinin 415 inci maddesinde yer alan;"Her kim 15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün ırz ve namusuna tasaddiyi mutazammın bir fiil ve harekette bulunursa iki seneden dört seneye ve bu fiil ye hareket yukarıdaki maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlar içinde olursa üç seneden beş seneye kadar hapsolunur." hükmü ile aynı Kanunun 417 nci maddesinde yer alan; "Yukarıdaki maddelerde yazılan fiil ye hareketler birden ziyade kimseler tarafından işlenir veya usulden biri veya veli ye vasi veya mürebbi ve muallimleri ve hizmetkarları veya terbiye ve nezaret veya muhafazaları altına bırakılan veya buna düçar olanların üzerlerine hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından vuku bulursa kanunen muayyen olan ceza yarısı kadar artırılır." hükmüne istinaden açılan davada yerel mahkemece 2 yıl 9 ay mahkumiyet kararı verildiği ancak davanızın Yargıtay aşamasında zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle düştüğü ilgi dilekçenizde yer alan bilgilerden anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin E bendinde;
"Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır."
hükmü, aynı bendin (g) alt bendinde ise; "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" hükmü yer almaktadır.
Ayrıca 4357 sayılı Kanunun 7/e maddesinde ise; "Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasında mani bir suistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar." denilmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmenize sebep olan fiilin 657 sayılı Kanunun 125/E maddesinin (g) alt bendi kapsamında Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir fiil olması, Devlet memurluğundan çıkarılanların da yeniden memur olamaması ayrıca söz konusu cezanın 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanunun kapsamına da girmemesi sebebiyle yeniden Devlet memurluğuna atanmanızın mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir.