Memurun part-time çalışamayacağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde istihdam edilen tabiplerin ?part-time? çalışamayacakları hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 99 Tarih : 25/06/1993
Kaynak 8 sayılı bülten 11. sayfa

Bakanlığınız merkez teşkilatında Tabip olarak görev yapan personelin ?part-time? çalışıp çalışamayacakları hakkındaki ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde; genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa edenlere memur denilmekte ve bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktadır.

Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair 2368 Sayılı Kanunun 2 inci maddesinde günlük çalışma saatlerinin 657 ve 926 sayılı kanunlardaki hükümlere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 657 sayılı kanunun çalışma saatlerini düzenleyen 99 uncu maddesinde ?Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda zikredilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde istihdam edilen personelin; günlük çalışma saatlerine göre görev ifa etmesi, başka bir ifadeyle istisnalar dışında günde 8, ayda 40 saatlik mesaisini görevine hasretmesi gerekmektedir.

Esasen mezkur kanunda memurların ?part-time? çalışabilmelerine imkan verecek herhangi bir hüküm de yer almamaktadır.

Bu sebeple, bakanlığınız merkez teşkilatında memur statüsünde görev yaptıkları anlaşılan tabiplerin ?part-time? çalışma yapmalarına imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.