Bilim doktorluğu unvanını ihraz eden kişinin atanması

Kimyager unvanını ihraz etmiş; 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlisi kadrosunda çalışan personelin kimyager kadrosuna görevde yükselme sınavına katılmaksızın, öğretmen olarak görevli olan personelin ise görevde yükselme eğitin ve sınavı ile memur kadrosuna atanabileceği hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 3, 74 Tarih : 25/04/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 91. sayfa

Unvanı kimyager olmayıp, üniversitelerde akademik unvanı doktor, araştırma görevlisi, uzman olup ta kimyager olarak görev yapan veya başka kamu kurum ve kuruluşlarında kimya öğretmeni olan personelin Müsteşarlığınıza kimyager olarak naklen atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/ 8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ?Kapsam? başlıklı 2?nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 18/07/1984 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve III sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, anılan Yönetmeliğin Ek 1?nci maddesinde, ?Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.? hükmü yer almaktadır. Bakanlar Kurulunun 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan söz konusu Yönetmeliğin Ek 3?üncü maddesinde ise, ?Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.? hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile, yüksek öğrenim görenlerin kazandıkları unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkili kılınmış olup, anılan Kurul Başkanlığının 06/05/1987 tarihli ve 87/17/385 sayılı Kararında, üniversitelerin fen ve fen edebiyat fakültesi kimya programından mezun olanların kimyager unvanını kullanabilecekleri ifade edilmiştir. Diğer taraftan, bahsi geçen Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan, 01/07/2004 tarihli ve 25509 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Naklen Atamalar başlıklı 17?nci maddesinin üçüncü fıkrasında, Yönetmelik kapsamındaki kimyager kadrolarına naklen atanacakların, başka kamu kurum ve kuruluşlarında kimyager unvanında en az iki yıl hizmeti bulunması ve aynı Yönetmeliğin 16?ncı maddesinde belirtilenlerin atanacağı, unvan ile ilgili diğer şartları taşıması gerektiği hükme bağlanmıştır. Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; a) 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi doktor, araştırma görevlisi veya uzman olanların kimyager unvanını ihraz etmiş olmaları kaydıyla, kimyager kadrosuna unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın, b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak orta öğretimde öğretmen olanlar kimyager unvanını ihraz etmiş olmaları kaydıyla, kimyager kadrosuna unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları durumunda, atanmalarının Kurumunuzun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.