Memur uzman tabibin "iş yeri hekimi" olarak çalışması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Tabip unvanlı kadroda görev yapan ?'nin Kurumunuz dışında işyeri hekimi olarak çalışıp çalışamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4857 / 81 Tarih : 09/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 50. sayfa

Kurumunuz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Tabip unvanlı kadroda görev yapan ?'nin Kurumunuz dışında işyeri hekimi olarak çalışıp çalışamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf ) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). hükmü bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanunun 81 inci maddesinde; "Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.
İşyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.
Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, ikinci fıkrada öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin iş yeri hekimliği hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kuruluşların diğer personel için oluşturulmuş olan sağlık birimleri iş yeri sağlık birimi olarak da kullanılabilir." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca,31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun'un 4 ncü maddesinde "Birinci madde kapsamına giren personelden, özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, istedikleri takdirde, birinci maddede öngörülen tazminat haklarından yararlanmamak şartı ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez." denilmektedir.
İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde de işyeri hekimlerinin atanmaları, nitelikleri, yetkileri, sorumlulukları, görevleri ve işyeri hekimliği ile ilgili diğer hususular belirtilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, bahsi geçen maddenin ikinci fıkrasında öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin iş yeri hekimliği hizmetlerinin gördürüleceğinin hüküm altına alınmış olması sebebiyle; Kurumunuz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tabip olarak çalışan ilgilinin sadece Kurumunuzun asıl işveren olarak çalıştırdığı işçilerin iş yeri hekimliği hizmetlerini görebileceği; bunun dışında bahsi geçen kişinin Kurumunuz dışında iş yeri hekimi olarak çalışmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.