Türkiye Kalkınma Bankası Disiplin Kurulunda kamu görevlileri sendikaları temsilcisini bulunacağı

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulunda kamu görevlileri sendikaları temsilcilerinin bulunup bulunamayacağı hakkında


Kanun / Madde(ler) 657 / 125 Tarih : 27/06/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 26. sayfa

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulunda kamu görevlileri sendikaları temsilcilerinin bulunup bulunamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'in "Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinin birinci fıkrasında "Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır." Hükmü yer almaktadır.
Bilindiği üzere 2004 yılında kamu görevlileri sendikaları ile Kamu İşveren Kurulu arasında gerçekleştirilen toplu görüşmelerde taraflar arasında mutabakata varılan konulardan birisi de "disiplin cezası vermeye yetkili kurullarda memurun bağlı bulunduğu sendikanın temsilcisinin bulunması konusunda Avrupa Birliği uygulamasına bakılarak değerlendirme yapılması" olup, mutabakat zaptının bu maddesinin gerçekleştirilmesini temin etmek üzere aynı Yönetmeliğin "Kurulların kuruluşuna ilişkin esaslar" başlıklı 4 üncü maddesine 4/7/2005 tarihli ve 2005/9138 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yönetmelikle eklenen fıkrada "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşuna Dair Kanunun "Banka personeli" başlıklı 15 inci maddesinde "Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülür.
Banka personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. ?" hükmü yer almakta olup, bu çerçevede yürürlüğe konulan Türkiye Kalkınma Bankası Personel Yönetmeliğinde ise Devlet Memurları Kanununa göre çıkarılmış bulunan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde düzenlendiği şekliyle sendika temsilcilerinin disiplin kurullarında temsiline imkan veren düzenlemeye yer verilmemiştir.
Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
-Disiplin kurullarında memurun bağlı olduğu sendikanın bir temsilcisinin bulunmasının, 2004 yılında toplu görüşme tarafları arasında bu konuda mutabakata varılması üzerine 2005 yılında yapılan bir yönetmelik değişikliği ile mevzuatımıza girdiği,
-Devlet memurlarının bağlı bulunduğu sendikadan bir temsilcinin disiplin kurullarında yer almasının Yönetmeliğin amir hükmü olduğu,
-657 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulmuş bulunan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin, farklı bir hukuki düzenlemeye (Personel Yönetmeliği) tabi bulunan Türkiye Kalkınma Bankasında uygulanma imkanı bulunmadığı,
-Türkiye Kalkınma Bankası Personel Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler yapılarak sendika üyesi kamu görevlilerinin bağlı bulunduğu sendikadan bir temsilcinin, disiplin kurullarında temsiline imkan sağlanmasının, 2004 Yılı Toplu Görüşmeleri Mutabakat Zaptının öngördüğü amaca uygun olduğu
mütalaa edilmektedir.