Mahalli idareler seçimi için 2 defa istifa edenin memuriyete yeniden dönebileceği

Devlet memuru olarak görev yapmakta iken bir kez kendi isteğiyle, iki kez de mahalli idareler seçimine katılmak için istifa eden ??ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre tekrar memurluğa dönebileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 2972 / 36 Tarih : 31/08/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 18. sayfa

Devlet memuru olarak görev yapmakta iken bir kez kendi isteğiyle, iki kez de mahalli idareler seçimine katılmak için istifa eden personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre tekrar memurluğuna dönüp dönemeyeceği hakkında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 18/01/1984 tarihli ve 18285 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 36 ncı maddesinde; ?Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde ise; ?Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.? hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde, iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerin veya bu Kanun Hükümlerine göre çekilmiş sayılanların tekrar memurluğa dönebilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu itibarla mahalli idareler seçimlerine katılabilmek için iki defa istifa eden ilgilinin söz konusu istifalarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmadığının değerlendirilmesi sebebiyle, bahsi geçen istifaların 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin uygulanmasında dikkate alınmaması gerektiği ve ilgilinin tekrar memurluğa dönebileceği mütalaa edilmektedir.