Memur dişindaki personel için memur disiplin mevzuatına yollama yapılabileceği

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 14/2 maddesinde; "İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, valinin verdiği ihtarlara karşı, tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde il disiplin kuruluna, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir." Hükmünün yer aldığını belirterek, il disiplin kurullarının iş ve işlemlerinin Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde valilikler tarafından yürütüldüğü hususu göz önünde bulundurulduğunda il disiplin kurullarına, disiplin kurulları hakkındaki genel yönetmelikten bağımsız olarak söz konusu yönetmelikte yetki verilmesinin hukuki bir sakıncasının olup olmadığı hk. (05/08/2011-10643)


Kanun / Madde(ler) 657 / 134 Tarih : 05/08/2011
Kaynak 33 sayılı bülten 116. sayfa

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 14/2 maddesinde; "İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, valinin verdiği ihtarlara karşı, tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde il disiplin kuruluna, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir." Hükmünün yer aldığını belirterek, il disiplin kurullarının iş ve işlemlerinin Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde valilikler tarafından yürütüldüğü hususu göz önünde bulundurulduğunda il disiplin kurullarına, disiplin kurulları hakkındaki genel yönetmelikten bağımsız olarak söz konusu yönetmelikte yetki verilmesinin hukuki bir sakıncasının olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 134 üncü maddesinde; "Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.
Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usul, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."
ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; " Bu Yönetmelik, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır." Ve 2 nci maddesinde; "Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin Sözleşmelerin ihtaren sona erdirilmesi başlıklı 14 üncü maddesinde; "(1) Ek (2)'de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve

ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülki idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması halinde vali tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması halinde Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.
(2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, valinin verdiği karara karşı, tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde il disiplin kuruluna, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.
(3) bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması halinde sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.
(4) Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz.
(5) bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.
(6) ihtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılır. En geç iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılmaması, gerekli işlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi halinde, ihtar verme ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zamanaşımına uğrar."
hükmü yer almakta olup, Yönetmeliğe ekli cetvelde de ihtar verilmesini gerektiren fiiller ile bu fiillere karşılık gelen ihtar puanları düzenlenmiştir.
Bu itibarla, il ve ilçelerde görevli memurların disiplin işlerini yürütmek amacıyla oluşturulan il disiplin kurullarının görevleri ve işleyişine ilişkin konuların söz konusu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelikte düzenlenmesi hususu kanuni bir zorunluluk olmakla birlikte, memur statüsünün dışında diğer istihdam türlerine göre çalıştırılan kamu görevlilerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatta kamu personel rejimine ilişkin konularda genel düzenleyici mevzuat niteliği taşıyan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunun alt düzenleyici işlemlerine atıf yapılabileceği değerlendirilmektedir.