Sözleşmeli personele kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanması

KİT'lerde disipline aykırı eylemi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren sözleşmeli personel hakkında sözleşme ücretinden kesme cezasının 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinin (C) bendi çerçevesinde verilmesi gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 44 Tarih : 10/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 51. sayfa

? Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli olarak çalışan bir personelin disipline aykırı eyleminin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirmesi durumunda, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi gereğince sözleşme ücretinden kesme cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C maddesi gereğince aylıktan kesme cezası hükümlerine göre 1/30 ile 1/8 oranlarında mı, yoksa aynı maddenin E bendinin altıncı fıkrası gereğince mi uygulanacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesinde; "Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır." ve 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinin (C) bendinde; "Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.", (E) bendinin altıncı fıkrasında ise; "Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir." hükmü yer almakta olup, bunlardan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesinde, teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelden kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiilleri işleyenlere sözleşme ücretinden kesme cezasının 657 sayılı Kanundaki aylıktan kesme cezası esaslarına göre verilmesi gerektiği, 657 sayılı Kanunun 125 nci maddenin (C) bendinde, aylıktan kesme cezasının tanımı yapılarak, bu cezanın disipline aykırı hangi fiil ve haller için uygulanacağı, (E) bendi hükmünde ise, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunmaları sebebiyle haklarında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanamayan Devlet memurlarına kademe ilerlemesi cezası yerine aylıktan kesme cezası uygulanması ve tekerrürü halinde ise Devlet memurluğundan çıkartılmaları, hususu düzenlenmektedir.
Bu hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; ? Genel Müdürlüğünde disipline aykırı eylemi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren sözleşmeli personel hakkında sözleşme ücretinden kesme cezasının 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinin (C) bendi çerçevesinde verilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.