Merkez kadrolarına atanacakları bölgelerde boş kadro yoksa atama yapılabileceği

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan şube müdürü kadrolarına görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonrası atama yapılmasının düşünüldüğü belirtilerek, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde Bakanlığınıza ait boş kadro bulunmaması durumunda daha sonra bu bölgelere atanmak üzere ilgililerin merkez dahil diğer illere atamalarının yapılabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 06/09/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 19. sayfa

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan şube müdürü kadrolarına görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonrası atama yapılmasının düşünüldüğü belirtilerek, merkez teşkilatı için doğrudan atama yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 26.6.2000 tarih ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe eklenen Değişik Ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında; ? 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan, a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına, b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına, c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara, d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına, atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.? hükmü, mezkur maddenin 4 üncü fıkrasında ? 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait, yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.? hükmü yer almaktadır. Mezkur hüküm çerçevesinde, Bakanlığınız bünyesinde görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonrası şube müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamalarda ilgililerin ilk görev yerlerinin hizmet biriminizin olması halinde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri olarak belirlenmesi gerekmekte olup, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde Bakanlığınıza ait boş kadro bulunmaması durumunda ise daha sonra bu bölgelere atanmak üzere ilgililerin merkez dahil diğer illere atamalarının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.