İllerde ortak kararla atanan memurların uyarma ve kınama cazasına itiraz il disiplin kurunluna yapılabileceği

İllerde görevli memurlardan ortak kararla atananların uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapmış oldukları itirazın Bakanlık Disiplin Kurulunda mı yoksa İl Disiplin Kurulunda mı görüşüleceği hk. (17/10/2012-15800)


Kanun / Madde(ler) 657 / 126, 135 Tarih : 17/10/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 118. sayfa

İllerde görevli memurlardan ortak kararla atananların uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapmış oldukları itirazın Bakanlık Disiplin Kurulunda mı yoksa İl Disiplin Kurulunda mı görüşüleceği hususunda görüş talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar" başlıklı 126 ncı maddesinin ilk fıkrasında; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun karan alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir." hükmü ve İtiraz başlıklı 135 inci maddesinin ilk fıkrasında; "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir." hükmü yer almaktadır.
24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ilk fıkrasında; "Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşlarında görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri memurların bağlı oldukları kurumların disiplin kurullarınca karara bağlanır. Ancak, bu kurumların illerde görevli memurlarından Bakanlar Kurulu kararı veya ortak kararla atananlar dışındakilerin aynı disiplin cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme
yetkisi ilgili il Disiplin Kuruluna ... aittir. Yukarıda sayılan memurların Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları hakkında bunların bağlı bulundukları kurumların Yüksek Disiplin Kurullarınca karar verilir."
hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, illerde görevli memurlardan ortak kararla atananlar hakkında Vali tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılacak itirazların İl Disiplin Kurulunda görüşülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.