Kadırılan kadroda memurların başka kadrolara atanması

Kaldırılan sıtma eradikasyonu bölge başkanı ve başkan yardımcısı unvanlı kadroların yerine ihdas edilen kadrolara veya daha alt görev kadrolarına atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 91 Tarih : 21/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 52. sayfa

Daha önce Hatay Sıtma Eradikasyonu Bölge Başkanlığında başkan yardımcısı ve başkan olarak görev yapan ve halen Bakanlığınız Hatay Halk Sağlığı Laboratuarında biyolog unvanlı kadroda çalışan ?.'ün, Kurumunuz Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğüne şube müdürü unvanlı kadroya atanıp atanamayacağına ve hangi idari görevlere görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanabileceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmış; geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, adı geçenin, kaldırılan sıtma eradikasyonu bölge başkanı ve başkan yardımcısı unvanlı kadroların yerine ihdas edilen kadrolara veya daha alt görev kadrolarına atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.