5535 sayılı Kanunun 2. maddesinin uygulaması

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa eklenen Geçici 53 üncü maddesi kapsamında nakledilen personelin mecburi hizmetinin naklinin genel mevzuat çerçevesinde yapılacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 2547 / 53 Tarih : 21/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 53. sayfa

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi iken 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici olarak kadrosunun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edildiği ve doktora eğitiminde başarısız olduğundan kadrosuyla ilişiğinin kesildiği, bu sebeple söz konusu Rektörlüğe 3 yıl 3 ay 26 gün mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunduğu bildirilen ?'ün, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta iken 11/03/2004 tarihinde Kars Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenliğine, 28/04/2005 tarihinde Bakanlığınız Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı uzmanlığına atandığından bahisle, adı geçenin mecburi hizmet yükümlülüğü hakkında görüş talebini havi ilgi yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 2 nci maddesiyle 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 53 üncü maddesinde; 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurtdışına gönderilenlerle, 35 inci maddesine göre yurt içinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilmiş olanlardan, 2547 sayılı Kanunun Geçici 53 üncü maddesinde sayılan diğer şartları taşıyanların, personel ihtiyacı dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanacakları hükme başlanmıştır. Mezkur maddenin üçüncü fıkrasında ise, "Bunlar, atandıkları kurumlarında, halihazırda kamu kurumlarında görev yapanlar ise bu kurumlarında yurt içinde veya yurt dışında görmüş oldukları öğrenim sürelerine ilişkin olarak genel hükümler çerçevesinde belirlenen mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirirler ve ilgililer adına öğrenimleri nedeniyle çıkarılmış olan borç tutarlarının takibinden vazgeçilerek tahsilat işlemine son verilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutarların bulunması halinde, bu meblağa isabet eden süreler ilgililerin mecburi hizmet sürelerinden indirilir. Ancak, üniversiteye veya başka bir kamu kurumuna dönmek istemeyenlerden mecburi hizmet karşılığı olarak, hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşlar talep edilemez. Bu maaşlar haricinde eğitimleri için yapılan diğer ödemeler talep edilir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 ve 225 inci maddelerinde mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan Devlet memurlarının bu yükümlülüğü hangi usul ve şartlarda yerine getirecekleri, mecburi hizmetle ilgili yükümlülüklerin neler olduğu, bu yükümlülükleri ifa etmemenin müeyyideleri teferruatlı bir şekilde tarif edilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve izahat muvacehesinde, adı geçenin mecburi hizmet yükümlülüğünün Bakanlığınıza devredilip devredilemeyeceği ve devir prosedürüne dair yapılacak işlemler konusunda, 5535 sayılı Kanunun mezkur hükmü, 05/08/2006 tarihli ve 26250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Genelgesi ve genel hükümler çerçevesinde Kurumunuz Hukuk Müşavirliğinden de istihsal edilecek görüş dahilinde, takdir yetkisinin uygulayıcı durumunda olan Bakanlığınız ve ilgili Rektörlükte bulunduğu mütalaa edilmektedir.