Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağımsız işyeri sayılıp sayılamayacağı ile burada işyeri sendika temsilcisi seçilip seçilemeyeceği

Kurum değiştiren aday memurun sicil raporunun doldurulmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 54, 121 Tarih : 15/07/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 27. sayfa

Gümrük Müsteşarlığı İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü emrinde 29/09/2005 tarihinde Muhafaza Memuru olarak göreve başlayan ve adaylık süresi devam etmekte iken Kurumunuz emrine naklen atanıp 26/07/2006 tarihinde adı geçen Kurumdan ayrılarak 10/08/2006 tarihinde Gelir Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan ? hakkında Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre doldurulması gereken sicil raporunun hangi kurum tarafından doldurulması gerektiği ve adaylığın kaldırılmasına ilişkin sicil raporu 10/08/2007 tarihinde doldurulan adı geçen hakkında 31/12/2006 tarihinde sicil raporu doldurulup doldurulamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde; "Gizli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rasladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesi şarttır.
Her ne sebeple olursa olsun sicil raporlarını birinci fıkrada belirtilen tarihlerden sonra teslim edenler hakkında idari soruşturma açılır.
Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.
Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur." hükmü; 13 üncü maddesinde; "Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.
Üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.
İki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır.
Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.
Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda da memura o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.
Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır." hükmü yer almakta; "Görevden Ayrılış Halinde Sicil Raporlarının Doldurulması" başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup başka göreve atananların sicil raporlarının, bunların atanmalarından önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden onbeş gün içinde doldurulacağı ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edileceği ifade edilmiştir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
1-Gümrük Müsteşarlığı İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü emrinde 29/09/2005 tarihinde Muhafaza Memuru olarak göreve başlayan ve adaylık süresi devam etmekte iken Kurumunuz emrine naklen atanıp 26/07/2006 tarihinde adı geçen Kurumdan ayrılarak 10/08/2006 tarihinde Gelir Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan ? hakkında Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; "Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur." hüküm gereğince göre doldurulması gereken sicil raporunun; mezkur Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup başka göreve atananların sicil raporlarının, bunların atanmalarından önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden onbeş gün içinde doldurulacağının ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edileceğinin hüküm altına alınmış olması karşısında; ilgilinin Kurumuz emrine naklen atanmasından önceki sicil amirlerince doldurulması gerektiği;
2- Aday memurlar hakkında asaletleri tasdik edilinceye kadar her yılın Aralık ayının ikinci yarısında sicil raporu doldurulmasının mümkün olmadığı ve aday memurların sicil raporlarının doldurulması işleminin Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler çerçevesinde yapılması gerektiği; aday memurlar hakkında ancak asaletleri tasdik edildikten sonra her yılın Aralık ayının ikinci yarısında sicil raporu doldurulmasının mümkün olduğu;
mütalaa edilmektedir.