Sendika yöneticisine görev izni

Sendika yöneticilerinin il içi ve il dışı sendikal faaliyetleri için görev izni adı altında bir izin verilip verilemeyeceği hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 07/04/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 59. sayfa

Sendika şube yöneticilerine, il içi ve il dışı sendikal faaliyetlerde bulunabilmesi için ?görev izni? adı altında bir izin verilip verilemeyeceğinin sorulduğu ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu çerçevesinde verilebilecek izinler mezkur Kanunun ?Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi? başlıklı 18 inci maddesinde düzenlenmiştir. Mezkur maddenin üçüncü fıkrasında sendika veya konfederasyon yönetim kurullarına seçilenlerin seçildikleri tarihten başlayarak bu görevlerinde kaldıkları sürece kurumlarından aylıksız izinli sayılacağı, yedinci fıkrasında ise şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında kalanların kamu kurumlarındaki görevlerini sürdüreceği belirtilmiştir. Sendika yöneticileriyle ilgili bu düzenlemeler yanında yine anılan maddenin birinci fıkrasında ?Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.? hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince, aylıksız izinli sayılanlar dışındaki sendika üyesi kamu görevlileri, sendika ve konfederasyonların iş saatleri içindeki faaliyetlerine, ancak işverenin izni ile katılabilmektedirler.

Diğer taraftan, 12.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2003/37 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 3?üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ?Ayrıca, sendika ve konfederasyon yöneticileri ile aylıksız izinli sayılan şube yöneticilerinin il dışına çıkışlarında izin almalarına gerek bulunmadığından bu amaçla il dışına çıkacak olan sendika ve konfederasyon yöneticileri hakkında disiplin soruşturması yapılmayacak, aylıksız izinli sayılmayan şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin sendikal faaliyetler amacıyla il dışına çıkışlarında ise gerekli kolaylık gösterilecektir? hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, sendika şube yöneticilerine il içi ve il dışı sendikal faaliyetlerde bulunabilmeleri için görev izni adı altında bir izin verilemeyeceği, ancak kamu görevlilerinin tabi oldukları mevzuat ve anılan genelge hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılmasının Kurumunuzun taktirinde bulunduğu mütalaa olunmaktadır.