KİT sözleşmeli personelin memur ve sözleşmeli pozisyonlara nakli

KİT'lerde sözleşmeli çalışan personelin kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına naklen atanamayacağı, ancak, bu ilde teşkilatı bulunan kamu iktisadi teşebbüslerindeki durumuna uygun münhal pozisyonlara izne tabi olmaksızın açıktan atanmasının ilgili kuruluşların takdirinde olduğu


Kanun / Madde(ler) 399 / 6, 9 Tarih : 25/05/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 54. sayfa

Ankara ili Etimesgut ilçesinde bir hava birliğinde görev yapmakta olan ?. Konya'daki başka bir hava birliğine atandığından bahisle, ilgilinin Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan ve Konya'da görev yerinin olmadığı belirtilen eşi ?'ın bu ilde teşkilatı bulunan başka bir kamu kuruluşuna naklinin mümkün olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personel rejimini düzenleyen, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, sözleşmeli personelin hak ve yükümlülükleri, memuriyet statüsünden bağımsız olarak düzenlenmiş olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonlara naklen atanabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.
Ayrıca, 13/3/1990 tarih ve 02162 sayılı yazımızda yer alan I seri nolu KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinde "Sözleşmeli personelin naklen atanması söz konusu olmadığından bir sözleşmeli personelin diğer bir teşebbüs veya bağlı ortaklıkta görev alması, açıktan işe alma niteliğindedir..." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2007 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 16/10/2006 tarihli ve 2006/11106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 3/a maddesinde, eşinin kamu görevlisi olması kaydıyla eş durumu nedeniyle nakli yapılacak personelin kuruluşlarca boş kadro/pozisyon dahilinde herhangi bir izne tabi olmaksızın göreve başlatılabileceği hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, ?.'ın, Konya ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına naklen atanamayacağı, ancak, bu ilde teşkilatı bulunan kamu iktisadi teşebbüslerindeki durumuna uygun münhal pozisyonlara izne tabi olmaksızın açıktan atanmasının ilgili kuruluşların takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.