Avrupa birliğinde organlarında görev alan personel

Avrupa Birliği organlarında görev alan memurlara hangi mevzuata göre izin verileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 77 Tarih : 18/05/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 99. sayfa

Bakanlık ve resmi kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin, AB organlarında çeşitli sürelerle görev almaya kabul edildikleri, ancak bağlı bulundukları kurumların izin verme konusunda yasal dayanak bulamadıklarından bahisle, söz konusu personele görev izni verilmesi konusunda kolaylıkların araştırılmasına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasında; ?Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın izni ile (her üç yılda bir Başbakanın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar maaşsız izin verilebilir.? hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümden de anlaşılacağı üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna göre görev yapan personelin yabancı memleketlerde yada uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatını almaları ve maddede belirtilen prosedürü yerine getirmeleri kaydıyla, görev yapmalarında engel bir husus bulunmamaktadır. Bunun dışında personelin yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda farklı bir şekilde görev alabilmesi için ise ayrı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. .