Uluslararası kuruluşlarda geçen hizmet süresinin mecburi hizmetinin kapsamı içerisinde değerlendirilemeyeceği

Türk Standartları Enstitüsünde kadrolu çalışan personelin geçmiş yıllara ait olumlu sicil notlarının yükseltilmesinin mümkün olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 132 / 14 Tarih : 16/07/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 30. sayfa

Kurumunuz emrinde çalışan personelin geçmiş dönemlere ait olumlu sicil notlarının sicil amirleri tarafından yükseltilip yükseltilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/11/1960 tarihli ve 10661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 14 üncü maddesinde; "Türk Stantlardları Enstitüsünün toplanma esas ve usulleri, yönetimi,denetlenmesi, organlarının kuruluş, görev, yetki ve çalışma usulleri ile organ ve üyelerinin görev süreleri ,bütçelerinin düzenlenmesi, gelirlerinin toplanması ve sarf şekilleri ile bu kanunun uygulanmasını ilgilendiren sair konular Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca kabul edilecek yönetmeliklerde belirtilir." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 14/07/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Standartları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde ; "Sicil işlemleri, sicil amirlerinin kimler olduğu, personelin değerlendirilmesi, sicil yönünden uyarma ve buna itiraz hükümleri ile sicile ilişkin diğer hususları içeren bir sicil yönergesi çıkarılır." hükmüne yer verilmiş; söz konusu hükme dayanılarak hazırlanan Türk Standartları Enstitüsü Personeli Sicil Yönergesinde ise; Türk Standartları Enstitüsünde kadrolu çalışan personelin sicilinde bulunacak bilgiler, sicilinin verileceği haller, sicil raporunun şekli, taşıyacağı sorular, sicil raporlarının doldurulmasında uygulanacak not usulü, notların derecelendirilmesi, düzenleme zamanı, uyarılan personelin yapacağı itirazlar ve bunları inceleyecek merciler, sicil raporlarının muhafazası ile görevli makamlara dair esaslar ile hangi makamların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri oldukları tespit edilmiş olup; bahsi geçen Kanun, Yönetmelik ve Yönerge'de olumlu sicil notlarının daha sonradan yükseltilebilmesine imkan sağlayacak herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olması karşısında; Kurumunuz emrinde çalışan personelin geçmiş dönemlere ait olumlu sicil notlarının sicil amirleri tarafından yükseltilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.