KPSS tarihinin belirlenmesi

KPSS B Grubu sınavlarının yapılması konusunun, yapılacak sınavların tarihleri, KPSS?ye katılan aday sayısı karşısında kamuya alınacak personel sayısının sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlendiği hk.(


Kanun / Madde(ler) 657 / 50 Tarih : 13/09/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 22. sayfa

Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yapılmasına ilişkin sınav tarihlerinin nasıl belirlendiği, söz konusu tarihlere kim tarafından karar verildiğine ilişkin bilgi talep eden yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50?nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, bu sınava ilişkin usul ve esasların genel bir Yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş olup, bu hükme dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 6?ncı maddesinde, ?KPSS'nin usul ve esasları, içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, KPSS'de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvurusu, sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar, DPB ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenir.? hükmü yer almıştır. Söz konusu sınavlar, Devlet memurluğuna girmede tek başına bir hak teşkil etmeyip, memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla açılan yarışma sınavları olup, bu sınavlara giren adayların istihdamı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ihtiyaçları ve bütçe imkânları dikkate alınarak ilan edilmiş kadro ve pozisyonlarla sınırlı bulunmaktadır. Mezkûr mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak sınavların tarihleri, KPSS?ye katılan aday sayısı karşısında kamuya alınacak personel sayısının sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.