Hizmet kolu değişikliği

Bir kuruluşun bağlı olduğu Bakanlığın değiştirilmesinin o kuruluşun bulunduğu hizmet kolunun değiştirilmesini gerektirip gerektirmediği hakkında


Kanun / Madde(ler) 4688 / 16 Tarih : 09/08/2004
Kaynak 23 sayılı bülten 65. sayfa

............ ?Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik eki listenin 01 sıra no?lu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda 10 uncu kurum olarak sayıldığı, ancak söz konusu Genel Müdürlüğün Çevre ve Orman Bakanlığının yapısı içinde ana birimler arasında sayılmış olduğu, bu nedenle 09 sıra no?lu Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde değerlendirilmesini? talep ettiğinden bahisle Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Çevre ve Orman Bakanlığının ana hizmet birimi olup olmadığı ve hizmet kolu açısından durumunda herhangi bir değişiklik bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 1.5.2003 tarih ve 4856 sayılı Kanunla Çevre ve Orman Bakanlıkları, Çevre ve Orman Bakanlığı adı altında birleştirilmiş olup, söz konusu Bakanlığın ana hizmet birimleri bahse konu Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ise anılan Kanunun 31 inci maddesiyle Orman Genel Müdürlüğü ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak sayılmıştır. 07.09.2001 tarih ve 24516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Hizmet Kollarının Belirlenmesi başlıklı 4 üncü maddesinde ?Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları, bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır. ........? hükmüne yer verilmiştir. Bahse konu Yönetmeliğin eki liste incelendiğinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı gibi pek çok kuruluşun bağlı olduğu bakanlık için öngörülenden farklı bir hizmet kolunda bulunduğu görülmektedir. Aynı şekilde Çevre ve Orman Bakanlığı?nın bağlı kuruluşu olan Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı da bağlı olduğu Bakanlıkla farklı hizmet kolunda bulunmaktadır.

Diğer taraftan bağlı olduğu Bakanlığın değiştirilmesi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısında ve görevlerinde bir değişikliğe neden olmamıştır.

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, 03.08.2004 tarihinde yapılan Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Başkanlığımız temsilcilerinin katıldığı toplantıda

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Çevre ve Orman Bakanlığının ana hizmet birimi olmadığı, ancak bağlı kuruluşu konumunda bulunduğu,

b) Bir kuruluşun bağlı olduğu bakanlığın değiştirilmesinin zorunlu olarak o kuruluş için belirlenen hizmet kolunun da değiştirilmesini gerektirmediği, bu itibarla Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü için öngörülen hizmet kolunun değiştirilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.