Özel üniversitedeki hizmetin kazanılmış hak aylığı ile 657 sayılı Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi

Niğde Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak bir süre görev yapan ve bilahere 01/09/2005-07/01/2007 tarihleri arasında Fatih Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi unvanı ile sigortalı olarak çalışan Devlet memurunun bu hizmetlerinin, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin hesaplanması ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 68 Tarih : 18/07/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 30. sayfa

Bakanlığınız Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü emrinde (Genel İdari Hizmetler Sınıfında) Daire Başkanı unvanıyla görev yapmakta olan ?'ın, Niğde Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak bir süre görev yaptığını, 01/09/2005-07/01/2007 tarihleri arasında sigortalı olarak Fatih Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi unvanı ile çalıştığını belirten ve ilgilinin Fatih Üniversitesinde geçen sigortalı hizmetlerinin,
1) Kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin hesaplanmasında,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında,
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinde; söz konusu bentte sayılan hizmet sınıflarına atanan Devlet memurlarından, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi yahut özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin geçmiş hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin hususlar hüküm altına alınmış olup; Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıflarında yer alan kadrolarda çalışanların yukarıda belirtilen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi öngörülmüşken, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında (bazı kurum ve mesleklerde çalışanlar hariç) yer alan kadrolara atananların geçmiş hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.
Diğer taraftan, "Derece yükselmesinin usul ve şartları" başlıklı 68 inci maddesinin (B) fıkrasında; "B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a. 1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650'den az olanlar için en az 10 yıl,
c. 3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8 yıl,
8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.
Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz." denilmek suretiyle, Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilmesi için mezkur maddede öngörülen fiilen çalışma sürelerinin hesabında, yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin 3/4 ünün, 6 yılı geçmemek üzere dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Bakanlığınız Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü emrinde (Genel İdari Hizmetler Sınıfında) Daire Başkanı unvanıyla görev yapmakta olan ilgilinin, 01/09/2005-07/01/2007 tarihleri arasında sigortalı olarak Fatih Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi unvanı ile geçen hizmetlerinin;
1- Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışmakta olan memurların, özel sektördeki geçmiş hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde herhangi bir hükme yer verilmemiş olmasından bahisle, kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı,
2- 657 Sayılı Kanunun 68/B maddesinde; Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilmesi için mezkur maddede öngörülen fiilen çalışma sürelerinin hesabında, yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin 3/4 ünün, 6 yılı geçmemek üzere dikkate alınabileceği hükme bağlanmış olmasından bahisle, mezkur Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,
Mütalaa edilmektedir.