Aday memura aylıksız izin verilmesi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde aday memur olarak görev yapan ??ın, eşinin Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca din görevlisi olarak görevlendirilmesinden bahisle aylıksız izin verilebileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 77, 108 Tarih : 17/06/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 23. sayfa

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde aday memur olarak görev yapan personelin, eşinin Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunca Almanya/Nürnberg?te din görevlisi olarak görevlendirildiğini ve bu sürenin de 01/01/2012 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek, ailevi sebeplerden dolayı bir yıl süre ile aylıksız izin talebinde bulunan ilgiliye aylıksız izin verilip verilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 108 inci maddesinde memurlara aylıksız izin verilmesine ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, mezkur maddenin (E) bendinde, ?Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.? denilmekte, aynı Kanunun Ek Madde 36 ncı maddesinde de memurlar ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel arasından, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirme yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Yukarıda yer verilen hükümde eşleri yurtdışında görevlendirilen memurlar için bu iznin verilmesinde aday veya asil memur olma gibi bir kayıt getirilmediğinden, ilgili personele mezkur madde hükmü çerçevesinde belirtilen süre kadar aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.