5902 sayılı kanunun14. maddesi uyarınca başbakan veya yetki verdiği bakan tarafından görevlendirileceği

Kırıkkale Defterdarlığı memuru ? hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlık Makamından alınan onayla, ilgilinin 5902 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine istinaden Başkanlıklarında geçici görevlendirildiği belirtilmiş olup, anılan Başkanlık Makamının onayı ile geçici görevlendirme işleminin yapılıp yapılmayacağı hk. (05/11/2010-20994)


Kanun / Madde(ler) 5902 / 14 Tarih : 05/11/2010
Kaynak 33 sayılı bülten 127. sayfa

Bilindiği üzere, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında: "Çalışma grupları, afet ve acil durum yönetimi uzmanları, afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşur. Başbakan veya yetkilendirdiği bakan onayı ile afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, Başkanlıkta geçici olarak görevlendirilebilir; konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici komisyon ve kurullar oluşturulabilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen hükmün değerlendirilmesi neticesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Başbakan veya yetkilendirdiği bakan onayı ile geçici görevlendirme yapılması gerektiğinden Başkanlık Makamının onayı ile geçici görevlendirme işleminin yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.