657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen sürelerinin dikkate alınması gerektiği

108 inci maddenin 2 nci fıkrası gereğince aylıksız izin verilebilmesi için gerekli olan 10 yıllık hizmet süresinin tespitinde; kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36, 108 Tarih : 23/07/2008
Kaynak 29 sayılı bülten 32. sayfa

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) Müdürlüğü'nde hemşire olarak görev yapan ?'ın 16/06/2008 tarihi itibariyle 8 yıl 1 ay 24 gün kamu hizmeti ve 6 yıl 9 ay 21 gün sigortalı (özel sektör) hizmeti bulunmakta olduğunu ve özel sektör hizmetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C-2 nci maddesi gereğince kazanılmış hak aylığında değerlendirildiğini, söz konusu personelin 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 6 ay süre ile aylıksız izne ayrılmak istediğini belirten ve ilgilinin mezkur fıkra gereğince aylıksız izne ayrılıp ayrılamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C-2 nci maddesinde; "Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." ve "Aylıksız izin" başlıklı 108 inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir?." hükümlerine yer verilmiş, diğer taraftan 06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; "?yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması?" gerektiği ifade edilmiştir.
657 sayılı Kanunun 36/C-2 inci maddesinde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak özel
sektörde sağlık hizmetleri alanında geçirdikleri sürelerinin 3/4'ünün memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Görüldüğü üzere, 657 sayılı Kanunun 36/C-2 nci maddesi ile Yasakoyucu, sağlık hizmetlerinde geçirilen sürelerin memuriyette geçmiş gibi sayılarak derece yükselmesi yada kademe ilerlemesinde değerlendirilmesini öngörmekte olup; mezkur Kanunun 108 inci maddesinin 2 nci fıkrası, devlet memurlarının aylıksız izin alabilme koşullarını memuriyette geçirilen hizmet sürelerine göre belirlemekte, aylıksız izin alabilme şartlarının tespitinde hizmet ve hizmetin süresini esas almakta, hizmetin kamu kurumlarında geçmesi gerektiği şeklinde bir kabule götürecek mahiyet taşımamaktadır. Ayrıca, ilgililerin özel sektörde sağlık hizmetlerinde geçen hizmet sürelerinin; 657 sayılı Kanunun 36/C-2 nci maddesi gereğince intibaklarında ve mezkur Kanunun 102 nci maddesi ve 154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarınca yıllık izin sürelerinin tespitinde değerlendirildiği, dolayısıyla 108 inci maddenin 2 nci fıkrasına göre aylıksız izin alınabilmesi için öngörülen 10 yıllık hizmet süresinin tespitinde de dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 108 inci maddenin 2 nci fıkrası gereğince aylıksız izin verilebilmesi için gerekli olan 10 yıllık hizmet süresinin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiğinden bahisle, ilgili personele 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.